REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

DO SZKOŁY POLSKIEJ

PRZY AMBASADZIE RP w WASZYNGTONIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Waszyngtonie ( od 1 września kierownik Szkoły Polskiej) ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz do Liceum Ogólnokształcącego (3-letniego dla absolwentów Gimnazjum) i Liceum Ogólnokształcącego (4 –letniego dla absolwentów klasy ósmej Szkoły Podstawowej).

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi.

Po zmianie Ustawy o Systemie Oświaty do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie (rocznik 2012), a następnie dzieci 6-letnie (rocznik 2013). Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym. 11 maja 2019 r. zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym drogą mailową).

 

Zgłoszenie ucznia do szkoły odbywa się poprzez złożenie do kierownika szkoły wymaganych dokumentów:

1) wniosku o przyjęcie dziecka do SP (załącznik nr 1)

2) kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia (załącznik nr 2)

3) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych – (załącznik nr 3)

4)  oświadczeń/zgody na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 4 i 5)

4) oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (załącznik nr 6).

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: metryki urodzenia dziecka, paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) oraz paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.

UWAGA:  Przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.

Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane na terenie szkoły w dniach:  6 kwietnia, 13kwietnia, 27 kwietnia oraz 4 maja 2019 r. w godz. 8.40-9.00 oraz w godz. 14:10 – 15.00, w pokoju nauczycielskim (sala 134) w Longfellow Middle School, 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043.

Można dokonać zgłoszenia ucznia poprzez wysłanie zeskanowanych dokumentów na następujący adres mailowy: waszyngton@orpeg.pl jednakże w takim przypadku oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście u kierownika SPK najpóźniej  do 4 maja w podanych wyżej godzinach.

W przypadku aplikowania do klas II-VIII SP oprócz wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Uczniowie do tych klas będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc. Szkoła  zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia. Dotyczy to tylko zgłoszeń nowych uczniów.

Aktualni uczniowie SP ( z wyjątkiem uczniów klasy ósmej SP ) przechodzą do klasy programowo wyższej na podstawie promowania i nie trzeba ich ponownie zapisywać.